دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
یادداشت

طاهر رضازاده سراسکانرود

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^